Libri


T'ai C'hi Ch'han

Tai Chi Chuan

Chang Dsu Yao – Roberto Fassi, Tai Chi Chuan, De Vecchi, Milano 1989.